O nas

Marze­nia się nie speł­nia­ją, marze­nia się spełnia…”

  • parę słów o nas, nasze podró­że z dziećmi…

Jeste­śmy zwy­kłą, czte­ro­oso­bo­wą rodzi­ną. Naszą pasją są podró­że, rów­nież te z dzieć­mi — pozna­wa­nie nowych ludzi, kul­tur, miejsc oraz nie­zwy­kłej przy­ro­dy, któ­ra nas ota­cza. Mamy marze­nia i z peł­ną deter­mi­na­cją je reali­zu­je­my. Do tej pory uda­ło nam się zwie­dzić i poznać kil­ka­dzie­siąt kra­jów, cały czas szu­ka­my, odkry­wa­my i pozna­je­my nowe miej­sca, kul­tu­ry i ludzi. Cie­szy­my się z tego niezmiernie.

Swo­ją pasją zara­ża­my nasze dzie­ci, któ­re zabie­ra­my na wszyst­kie nasze wyjaz­dy. Sta­ra­my się im prze­ka­zy­wać to co może­my naj­lep­sze­go, poka­zu­je­my im świat taki, jaki jest napraw­dę. Razem z nami cie­szą się infor­ma­cją o nowym wyjeź­dzie i rów­nież nie mogą się docze­kać roz­po­czę­cia kolej­nej wypra­wy. Podró­żu­jąc z dzieć­mi zawsze mamy uło­żo­ny ramo­wy plan wyjaz­du, cho­ciaż, jeśli tyl­ko nada­rzy się oka­zja na jakąś spon­ta­nicz­ną zmia­nę pla­nów, chęt­nie z niej korzystamy.

  • jak podró­żu­je­my…

Zawsze na wła­sną rękę.

Cza­sa­mi jest tak, że chce­my gdzieś poje­chać, cza­sa­mi wręcz prze­ciw­nie, nada­rza się oka­zja na jakieś podró­że z dzieć­mi, obok któ­rej nie może­my przejść obo­jęt­nie. Do każ­dej podró­ży sta­ran­nie się przy­go­to­wu­je­my — czy­ta­my prze­wod­ni­ki, uczy­my się nowych języ­ków, szu­ka­my ludzi, któ­rzy byli już w danym miej­scu i mogą podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi, jak rów­nież prze­glą­da­my cie­ka­we stro­ny inter­ne­to­we i nawią­zuj­my kon­takt z lokal­ną spo­łecz­no­ścią. Noc­le­gi w więk­szo­ści uda­je nam się zna­leźć u tubylców(śpimy u nich i miło wspól­nie spę­dza­my czas — pozna­je­my przez to bli­żej nowe kul­tu­ry, uczy­my się cze­goś nowe­go). Śpi­my rów­nież w hoste­lach lub w namio­cie — wszyst­ko zale­ży od kra­ju i okoliczności.

  • dla­cze­go o tym piszemy…

O naszych podró­żach pisze­my, aby podzie­lić się naszy­mi wra­że­nia­mi, spo­strze­że­nia­mi z oso­ba­mi taki­mi jak Ty, któ­rzy szu­ka­ją w inter­ne­cie infor­ma­cji o podró­żach, miej­scach i przy­go­dach. Chcie­li­by­śmy ci poka­zać, że podró­żo­wa­nie może być czymś wspa­nia­łym i nie­zwy­kle cie­ka­wym, a z podró­że z dzieć­mi tym bardziej.

Jeśli wybie­rasz się do któ­re­goś z miejsc w któ­rym już byli­śmy i masz mnó­stwo pytań, wąt­pli­wo­ści, to po pro­stu napisz do nas, chęt­nie ci odpo­wie­my i pomożemy.

Poni­żej zamiesz­cza­my mapę kra­jów, któ­re uda­ło nam się już odwiedzić.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność