Category

Madera

Category

Będąc na Made­rze nie moż­na nie spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych potraw, do któ­rych z pew­no­ścią nale­żą gril­lo­wa­ne mał­że oraz ryby Espa­dy (bar­dzo cie­ka­wy wygląd — moż­na się prze­stra­szyć).  Nam mał­że i ryb­ka bar­dzo sma­ko­wa­ły — pole­ca­my! Na zdję­ciach może­cie zoba­czyć zdję­cia menu wraz z cena­mi z lokal­nej knajp­ki na Maderze.

 

Na Made­rze jest tyl­ko jeden kem­ping. Znaj­du­je się on w Por­to Moniz na pół­noc­nym zacho­dzie wyspy. Dru­gi kem­ping znaj­du­je się na sąsied­niej wyspie Por­to San­to tuż przy plaży,…

Czytaj dalej
Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność