Category

Portugalia

Category

Będąc na Made­rze nie moż­na nie spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych potraw, do któ­rych z pew­no­ścią nale­żą gril­lo­wa­ne mał­że oraz ryby Espa­dy (bar­dzo cie­ka­wy wygląd — moż­na się prze­stra­szyć).  Nam mał­że i ryb­ka bar­dzo sma­ko­wa­ły — pole­ca­my! Na zdję­ciach może­cie zoba­czyć zdję­cia menu wraz z cena­mi z lokal­nej knajp­ki na Maderze.

 

Na Made­rze jest tyl­ko jeden kem­ping. Znaj­du­je się on w Por­to Moniz na pół­noc­nym zacho­dzie wyspy. Dru­gi kem­ping znaj­du­je się na sąsied­niej wyspie Por­to San­to tuż przy plaży,…

Czytaj dalej

Ann pozna­li­śmy na Por­to San­to i spę­dzi­li­śmy u niej dwie noce (domek cały z kamie­nia, napraw­dę cie­ka­wy obiekt). Obje­cha­li­śmy z nią całą wyspę, a w jej prze­rwie w pra­cy spo­ty­ka­li­śmy się na kawie  — nie tyl­ko w cen­trum, ale rów­nież obok pla­ży. Mamy nadzie­ję, że uda nam się jesz­cze spotkać.

 

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność