Category

Irlandia / Irlandia Północna

Category

Kie­dy pod­czas ule­wy spa­ce­ro­wa­li­śmy ulicz­ka­mi Irlan­dii Pół­noc­nej, nagle zda­rzy­ło się coś nie­spo­dzie­wa­ne­go. Kobie­ta — kie­row­ca auta jadą­ce­go w prze­ciw­ną stro­nę nagle zatrzy­mu­je się, cofa, otwie­ra okno i pyta ” Gdzie zmier­za­cie? “. Po odpo­wie­dzi na pyta­nie, wsie­dli­śmy do jej auta i poje­cha­li­śmy. Dosko­na­ła gościn­ność i wie­le jesz­cze cie­ka­wych miejsc cze­ka­ły na nas tego i następ­ne­go dnia.

W Irlan­dii pod­czas naszej trzy­ty­go­dnio­wej podró­ży “na sto­pa” byli­śmy bar­dzo czę­sto czę­sto­wa­ni róż­ny­mi dobrot­ka­mi od ludzi któ­rzy nas ugo­ści­li. Na zdję­ciach uda­ło nam się uchwy­cić zale­d­wie kil­ka pyszności.

Czytaj dalej

Tuż po wylą­do­wa­niu w Lon­don­der­ry / Der­ry, ten czło­wiek jako jedy­ny potra­fił uży­czyć nam skraw­ka zie­mii w swo­im ogro­dzie, co wię­cej poczę­sto­wał nas tym co miał i to było wspa­nia­łe. Jego dzie­ci były strasz­nie nie­uf­ne, cały dzień przy­glą­da­ły się nam, by następ­ne­go dnia poka­zać nam swo­ją okolicę.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność