Category

Polska

Category

W week­end 10–11 listo­pa­da wybra­li­śmy się z zna­jo­my­mi na Szre­ni­cę(nasza tra­sa). Wyru­szy­li­śmy ze Szklar­skiej Porę­by żół­tym szla­kiem przez Schro­ni­sko Pod Łab­skim Szczy­tem. W dro­dze powrot­nej wybra­li­śmy nie­bie­ski szlak pro­wa­dzą­cy do wodo­spa­du Szklar­ki, skąd wró­ci­li­śmy zie­lo­nym i czar­nym szla­kiem do par­kin­gu przy Muzeum Mine­ra­lo­gicz­nym.  Wg nas każ­dy szlak oprócz zie­lo­ne­go łączą­ce­go Wodo­spad Szklar­ki ze Szklar­ską Porę­bą był bar­dzo cie­ka­wy i interesujący.

Czekolada zabawa

Jeden z ele­men­tów gry w Lego, któ­rą wymy­ślił Eryk — nasz zna­jo­my z Holan­dii. Dzie­ci zdo­by­wa­ją punk­ty wyko­nu­jąc róż­ne prze­śmiesz­ne rze­czy. Tutaj jeden z uczest­ni­ków — syn Ery­ka wypi­su­je swoje…

Czytaj dalej
Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność