Category

Górski Karabach

Category

Zapra­sza­my do naszej gale­rii wspo­mnień z Gór­skie­go Kara­ba­chu, któ­ry uda­ło nam się odwie­dzić w roku 2015. Kie­ru­nek jak naj­bar­dziej pole­ca­my — zni­ko­ma ilość tury­stów, coś dla tych któ­rzy kocha­ją podró­że poza utar­tym szla­kiem. War­to jed­nak zanim poje­dzie­my zapo­znać się z aktu­al­ną sytu­acją w regio­nie, gdyż może­my być tam bar­dzo różnie.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność