Tag

Londyn

Browsing

Lon­dyn był naszym pierw­szym eta­pem w podró­ży dooko­ła świa­ta. 3 dni u naszej rodzi­ny pozwo­li­ły nam wypo­cząć i powo­li przy­go­to­wać się do wiel­kiej przy­go­dy. Spę­dzi­li­śmy je dość luź­no — głów­nie czas z rodzi­ną oraz wizy­ty w Muzeum Histo­rii Natu­ral­nej oraz Muzeum Nauki. Oba muzea może­my gorą­co pole­cić każ­de­mu, nawet rodzi­nom z dzieć­mi. Szcze­gól­nie to pierw­sze jest wyjąt­ko­wo inte­rak­tyw­ne. Kil­ka zdjęć może­cie zoba­czyć poniżej.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność