Tag

świnka morska

Browsing

Kuch­nia peru­wiań­ska sły­nie m.in. ze świ­nek mor­skich. Moż­na je zjeść w róż­nych cie­ka­wych miej­scach. My posta­no­wi­li­śmy wybrać się do miej­sco­wo­ści Lamay, gdzie takie danie jest bar­dzo roz­po­wszech­nio­ne, do tego stop­nia, iż na głów­nej uli­cy moż­na zna­leźć olbrzy­mią licz­bę “stra­ga­nów” tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją­cych i sprze­da­ją­cych ten przy­smak. My rów­nież zde­cy­do­wa­li­śmy się poznać jego smak. Zobacz­cie to na filmie.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność