Poni­żej parę lin­ków, a wrót­ce  wię­cej infor­ma­cji na temat JR Pas­s’a dzię­ki któ­re­mu podró­żo­wa­nie po Japo­nii może być znacz­nie tań­sze i ciekawsze.

 

Poniżej małe FAQ dotyczące JR Pass

 

1. Gdzie kupić ?

My kupi­li­śmy na stro­nie www.japan-rail-pass.com — mają niż­sze ceny od kon­ku­ren­cji  + dodat­ko­wo dosta­je się roz­kład pocią­gów gra­tis. Nie zawsze jest on jed­nak sku­tecz­ny, gdzyż po pro­stu może nie być już aktualny.

2. Jak znaleźć połączenia pociągów ?

Naj­pro­ściej i naj­szyb­ciej na stro­nie : www.hyperdia.com/en. Dla posia­da­czy urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id moż­na rów­nież zain­sta­lo­wać apli­ka­cję Japan Tra­ins, któ­ra posia­da tro­chę uboż­szą wer­sję wyszu­ki­war­ki połą­czeń w porów­na­niu do stro­ny www.

 

3. Czy dzięki JR Pass mogę jeździć wszystkimi pociągami ?

Moż­na jeź­dzić pra­wie wszyst­ki­mi pocią­ga­mi. Wyklu­czo­ne są nie­któ­re spe­cy­ficz­ne pry­wat­ne pocią­gi oraz dwa Shin­kan­se­ny — Nozo­mi i Mizu­ho.

 

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność