Tag

ceny

Browsing

Czym płacić w Kostaryce

W Kosta­ry­ce może­my pła­cić lokal­ną walu­tą — kolo­na­mi skrót CRC, sym­bol ₡ lub ame­ry­kań­ski­mi dola­ra­mi USD. Pła­cąc dola­ra­mi jeste­śmy strat­ni kil­ka pro­cent, gdyż kurs wymia­ny wyno­si 500CRC = 1USD, a w rze­czy­wi­sto­ści oscy­lu­je on w ban­ku oko­ło 535CRC.  Trze­ba też wie­dzieć, że dola­ry nie wszę­dzie są akcep­to­wa­ne i zda­ża się, że np. w auto­bu­sie mając same dola­ry bile­tu nie kupimy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność