Czym płacić w Kostaryce

W Kosta­ry­ce może­my pła­cić lokal­ną walu­tą — kolo­na­mi skrót CRC, sym­bol ₡ lub ame­ry­kań­ski­mi dola­ra­mi USD. Pła­cąc dola­ra­mi jeste­śmy strat­ni kil­ka pro­cent, gdyż kurs wymia­ny wyno­si 500CRC = 1USD, a w rze­czy­wi­sto­ści oscy­lu­je on w ban­ku oko­ło 535CRC.  Trze­ba też wie­dzieć, że dola­ry nie wszę­dzie są akcep­to­wa­ne i zda­ża się, że np. w auto­bu­sie mając same dola­ry bile­tu nie kupimy.

Bankomaty

Ban­ko­ma­ty w Kosta­ry­ce są w zasa­dzie w każ­dej więk­szej miej­sco­wo­ści oraz w małych miej­sco­wo­ściach tury­stycz­nych takich jak np.: Mon­te­zu­ma. Pro­blem jest jed­nak taki, że część z nich akcep­tu­je pol­skie kar­ty, a część nie. Na przy­kład w miej­sco­wo­ści Cahu­ita znaj­du­je się jeden ban­ko­mat, któ­ry pol­skich kart nie przyj­mu­je… Moż­na nato­miast podejść do ban­ku i tam wypła­cić w kasie gotów­kę.  Gotów­kę w ban­ko­ma­cie oraz w kasie ban­ku moż­na wypła­cić zarów­no w dola­rach jak i kolonach.

Jedzenie

 • mały jogurt — 480 CRC
 • woda butel­ko­wa­na — z tym bywa napraw­dę róż­nie, ceny za 1L waha­ją się od 780 — 1000 CRC
 • chleb tosto­wy 540g ‑1535 CRC
 • bana­ny 1kg — 560–760 CRC
 • serek homo­ge­ni­zo­wa­ny — 560 CRC
 • dżem — 2175 CRC
 • arbuz 1kg — 755 CRC
 • zupa w prosz­ku do zago­to­wa­nia — 1245 CRC
 • małe piwo Impe­rial 350ml — 760 CRC
 • ryż 1kg — 732 CRC
 • pusz­ka faso­li — 945 CRC
 • pomi­do­ry 1kg — 432 CRC

Bilety

 • Park Naro­do­wy Manu­el Anto­nio  — 16 USD
 • Lasy desz­czo­we Bosque Eter­no de Los Ninos 14 USD
 • Park Naro­do­wy Cahu­ita — co łaska 🙂
 • Park Naro­do­wy Wul­ka­nu Poas — 15 USD
 • pły­wa­nie kana­ła­mi Tor­tu­gu­ero z prze­wod­ni­kiem — 20 USD (5–6 osób na łódce)
 • bagaż na łód­ce do Tor­tu­gu­ero — 1 USD

Transport

 • Prze­jazd auto­bu­sem na trasie: 
  • Cahu­ita — Sixa­ola 2040 CRC
  • Cahu­ita — Puer­to Vie­jo 760 CRC
  • Sixa­ola — San Jose 6880 CRC
  • San Jose — Mon­te­ver­de 2905 CRC
  • Limon — Cahu­ita 1245CRC
  • wul­kan Poas — Ala­ju­ela 1180 CRC
  • Manu­el Anto­nio (Quepos) — San Jose — 4675 CRC
 • Taxi z lot­ni­ska do cen­trum San Jose — oko­ło 25 USD
 • Wylot z Kosta­ry­ki — opła­ta 29 USD

Noclegi

Dwu­oso­bo­wy pokój w Kosta­ry­ce moż­na wyna­jąć już  za oko­ło 30–35USD. Jeśli podró­żu­je­my z dzieć­mi i do spa­nia wystar­czy nam pokój dwu­oso­bo­wy, to wynaj­mu­ją­cy nie robią pro­ble­mu i pła­ci­my tak jak­by­śmy spa­li tyl­ko we dwój­kę. W cenie tych 35 USD cza­sa­mi moż­na spo­tkać rów­nież basen, codzien­ne sprzą­ta­nie, czy nowe ręcz­ni­ki każ­de­go dnia.

 

 

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność