Tag

Wardzia

Browsing

Achal­ci­che to mia­sto w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści Gru­zji. W dużej czę­ści zamiesz­ki­wa­ne przez Ormian, któ­rzy sta­no­wią ponad 35% popu­la­cji mia­sta.  Głów­ną atrak­cją jest tam odre­stau­ro­wa­na  w latach 2011–2012 twier­dza Raba­ti z wie­lo­kul­tu­ro­wą archi­tek­tu­rą. Znaj­dzie­my tam zre­kon­stru­owa­ne lub odno­wio­ne mury obron­ne, cyta­de­le, orto­dok­syj­ny kościół, meczet, medre­se (szko­ła muzuł­mań­ska) i mina­ret. Pierw­sze wra­że­nie dość pozy­tyw­ne, jed­nak potem już jest tro­chę gorzej — jakość wyko­na­nia rekon­struk­cji pozo­sta­wia wie­le do życzenia.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność