Achal­ci­che to mia­sto w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści Gru­zji. W dużej czę­ści zamiesz­ki­wa­ne przez Ormian, któ­rzy sta­no­wią ponad 35% popu­la­cji mia­sta.  Głów­ną atrak­cją jest tam odre­stau­ro­wa­na  w latach 2011–2012 twier­dza Raba­ti z wie­lo­kul­tu­ro­wą archi­tek­tu­rą. Znaj­dzie­my tam zre­kon­stru­owa­ne lub odno­wio­ne mury obron­ne, cyta­de­le, orto­dok­syj­ny kościół, meczet, medre­se (szko­ła muzuł­mań­ska) i mina­ret. Pierw­sze wra­że­nie dość pozy­tyw­ne, jed­nak potem już jest tro­chę gorzej — jakość wyko­na­nia rekon­struk­cji pozo­sta­wia wie­le do życzenia.

Trze­ba zdać sobie spra­wę, że część z tych budow­li zosta­ła tam po pro­stu posta­wio­na od zera, więc tak napraw­dę w ogó­le ich tam nie było. Znaj­do­wa­ły się one w zupeł­nie innych miejscach.

Achalciche nocą
Achal­ci­che nocą

Miesz­ka­li­śmy w samym cen­trum mia­sta w dość kiep­skim hote­lu, któ­ry cza­sy świet­no­ści ma już daw­no ze sobą. Pani wła­ści­ciel­ka w roz­mo­wie z nami z łez­ką w oczach wspo­mi­na­ła cza­sy, kie­dy to rze­sze Rosjan przy­jeż­dża­ły w te oko­li­ce a hotel był czę­sto cały zaję­ty. Pole­ci­ła nam rów­nież świet­ne miej­sce, gdzie moż­na skosz­to­wać praw­dzi­wej gru­ziń­skiej kuch­ni — pole­ca­my! Jest to restau­ra­cja Dubli, znaj­du­ją­ca się oko­ło 5–10min dro­gi od twierdzy.

Mapa z restau­ra­cją Dubli

Restauracja Dubli
Restau­ra­cja Dubli

A oto jakie dosko­na­łe chin­ka­li tam jedli­śmy. Pal­ce licać — były doskonałe!

Chinkai w Dubli Achalciche
Chin­kai w Dubli Achalciche

My do Achal­ci­che dosta­li­śmy się bez­po­śred­nio z War­dzi do któ­rej doje­cha­li­śmy z same­go Ery­wa­nia.  Samo Achal­ci­che to rów­nież dobre miej­sce na noc­leg oraz odwie­dze­nie Par­ku Naro­do­we­go Bor­dżo­mi (Bor­jo­mi).

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność